pakli 

290 alb 4 265 zobrazení
54 fotek, 8.9.2018, 18 zobrazení, přidat komentář
XVIII. ročník přehlídky ELEGANCE historických vozidel
176 fotek, 8.9.2018, 17 zobrazení, přidat komentář
XVIII. ročník přehlídky ELEGANCE historických vozidel
93 fotek, léto, 8 zobrazení, 1 komentář
74 fotek, léto, 5 zobrazení, přidat komentář
Bohatý rod pánů z Boskovic zahájil kolem roku1485 rozsáhlou přestavbu starého a na tehdejší dobu již nepohodlného hradního objektu na renesanční zámek. Rekonstrukci započal stavbou čelního vstupního křídla s průjezdem položeným na osu dvora. Vzácný raně renesanční portál dodnes hlásá jméno stavebníka s letopočtem 1492. Tato stavba je první a také jedna z nejstarších renesančních památek datovaná nejen v našich zemích, ale dokonce ve všech zemích Evropy na sever od Alp. Brána je mimořádnou stavební památkou. Je ceněna a uznávána stejně jako ostění Vladislavského sálu na pražském Hradě a portál |tovačovského zámku. Celá přestavba pak nese znaky nových stavebních proudů, které k nám pronikaly z Itálie prostřednictvím uherského Budína, kde působili stavitelé a kameníci z okruhu Leona Battisty Albertiho jejichž činnost pak značně ovlivnila i budování moravskotřebovského zámku. Z původního hradu zůstala uchována pouze částečně snížená hranolová věž s přilehlým šnekovým schodištěm a která stávala na zámeckém nádvoří v místech nynější studny. Zachována zůstala i obranná funkce zámku na okraji města i opevnění proti městu v případě nouze, aby se zámek mohl bránit, pokud by nepřítel vnikl do města. Zámek byl poschoďový a nesl známky pozdně gotického i raně renesančního slohu. V půdorysném rozvržení již zcela převážila renesanční čtyřkřídlá dispozice uzavírající rozsáhlý dvůr. Jen západní křídlo bylo částečně zalomeno s ohledem na starý hradní palác. Jednotlivé místnosti v přízemí měly vlastní vchody ze dvora. V patře se nacházely v severním a východním křídle obytné místnosti, v jižním byly soustředěny reprezentační prostory. Hospodářským potřebám pak sloužilo zúžené západní křídlo a s ním spojená krychlová stavba s rozsáhlou černou kuchyní a uprostřed s velkou pecí a v rozích zpevněná kamennými opěráky. Podobné zpevňovaly i zdivo východního křídla. Hlavní vchod byl v severním křídle a na západě přiléhal ke zdivu staré věže. Jeho portál byl pak po požáru r. 1840 přenesen na jižní bránu. Jednotlivé místnosti v patře pak měly také samostatné vstupy z arkádové chodby, která spojovala jednotlivá křídla a z níž zůstal zachován jen nepatrný zbytek, následnými přestavbami zcela změněný.

V r.1497 byla dostavěna i kaple, zbouraná po požáru z r. 1840. Chodba, která k ní vedla, byla zdobená medailóny Ladislava Velena a jeho manželky Magdalény z Dubé a z Lipé. Tyto mramorové portréty vznikly v roce 1492 v některé ze sochařských dílen střední Itálie. Jejich kopie jsou osazeny na vnější straně jižní brány zámeckého areálu. Zámecká kaple byla poměrně malá prostora, osvětlená pěti vysokými gotickými okny. Mezi nimi vyrůstala ze štíhlých přípor žebra křížové klenby datované nápisem k r. 1497, který se zachoval v zámeckém lapidáriu. Z etapy výstavby zámku za Ladislava z Boskovic se zachovalo jen východní křídlo. O náročné výbavě pozdně gotického zámku svědčí dodnes tzv. rytířský sál, opatřený křížovou klenbou s heraldickými svorníky se znaky Boskoviců a spřízněných rodů. K přestavbám tohoto období a konkrétně k r.1510 jsou připomínána jména dvou zúčastněných stavitelů a to Jeronýma Dubenského]] a Kašpara Hardinga.
Po požáru v r.1509 byla provedena Ladislavem z Boskovic přestavba podle jeho estetických představ a v duchu nastupující renesance. Ladislav měl na svoji dobu mimořádné vzdělání, které si ještě rozšířil pobytem v Itálii a cestami po Evropě. Na zámku, který se stal jeho hlavním sídlem vybudoval rozsáhlou knihovnu s klasickou římskou i řeckou literaturou a řadou přírodovědných děl a dále sbírkami s řadou uměleckých děl a gobelínů. O Velenových sbírkách se pochvalně vyjádřil i král Vladislav Jagellonský, který na Třebové v r.1497 trávil několik dní.
Ladislav z Boskovic zemřel v r.1520 na zámku v Letovicích. Veškeré majetky přešly na jeho syna Kryštofa z Boskovic, který se na rozdíl od otce hlásil k Lutherovu učení. Ač některá panství prodal, Moravskotřebovské si nechal a i ono bylo jeho sídelním majetkem. Jako sídelní sdílely Třebovou rovněž jeho synové Václav a Jan Kryštof z Boskovic. Mezi roky 1560 – 1570 byly dokončeny úpravy jižního křídla zámku s řadou reprezentačních sálů. Charakter měl již čistě renesanční a se sousedními křídly je spojovala otevřená arkádová chodba. Václav z Boskovic dal pak také v r. 1568 prorazit průchod ke kostelu. Připomínkou na Jana z Boskovic je pak bosovaný portál na východní vnější zdi zámku.
25 fotek, 21.7.2018, 4 zobrazení, přidat komentář
Barokní radnice
Podobu původní gotické radnice známe pouze z nejstaršího vyobrazení Poličky z let 1711-27, neboť byla zbořena na počátku její barokní přestavby v roce 1739. Byla to patrová kamenná budova s věží v severozápadním nároží, která se - ve zdivu vysoká zhruba 30 metrů - bez většího narušení zachovala až do současnosti, byť ze všech stran obestavěná budovou barokní radnice. Dobu stavby gotické radnice lze přibližně určit před rok 1360.
Na jejím místě byla v letech 1739-44 postavena radnice nová, barokní. Jejím projektantem byl pravděpodobně František Maxmilián Kaňka, který ji navrhl jako monumentální dvoupatrovou budovu palácového typu s mansardovou střechou a věží. Fasády jsou v přízemí členěny pásovou rustikou, přes obě horní patra běží pilastry s kompozitními hlavicemi, na všech čtyřech stranách jsou nízké trojúhelníkové štíty, na nichž byly původně městské znaky (dnes zachován pouze znak nad východním průčelím). Nad okny přízemí a druhého patra jsou reliéfní štukové mušle, nad okny prvého patra jsou pod dynamicky zvlněnými nadokenními římsami v bohatém štukovém dekoru umístěny symetricky řazené individuální busty a masky - busty portrétního a masky karikaturního charakteru (busta v ose východního průčelí údajně zobrazuje tehdejší císařovnu-vdovu Alžbětu Kristinu, jediná zvířecí maska, hlava jelena - v ose západního průčelí - má nepochybně vztah ke štukovému rámu v přízemí, pod nímž do roku 1785 stával pranýř - nad pranýřem umístěný zvonek oznamoval uzavírací hodinu hospod, požární poplach i uvedení provinilce na pranýř). Vchod do radnice je na východní straně, nad vchodem je vysunut malý balkónek. Všechna tři podlaží mají v zásadě stejný půdorys, přízemí je klenuté, patra plochostropá, střed budovy zabírá již zmíněná věž, v severozápadním rohu prostupuje prvé a druhé patro unikátně zachovaná radniční kaple s původní výzdobou z roku 1751, zasvěcená sv. Františku Xaverskému - oltářní obraz (sv. František Xaverský křtí pohany) a nástropní freska (Apoteóza misionářské činnosti sv. Františka Xaverského v Brazílii, Indii a Japonsku). Po stranách oltáře stojí dva jezuitští světci (sv. František Borgiáš a Ignác z Loyoly) od Řehoře Thényho a na stěně ve výklencích visí čtyři obrazy svatých (sv. Václav, sv. Jan Nepomucký, sv. Barbora a sv. Kateřina). Kalvárii na malé tumbě v bočním výklenku vyřezal Jiří František Pacák kolem roku 1730.

Původní barokní cibulovitá báň, zničená za požáru v roce 1845, byla obnovena roku 1916, kdy byl osazen i nový hodinový stroj, původní mansardová střecha pak v roce 1942.
307 fotek, 11.8.2018, 40 zobrazení, 1 komentář
Třetí ročník Vzpomínkové jízdy na Elišku a Čeňka Junkovy pořádané ve spolupráci s Czech Bugatti Clubem.
10 fotek, 1.8.2018, 3 zobrazení, přidat komentář
Původně renesanční zámek ze 2. poloviny 16. století byl na přelomu 17. a 18. století barokně upraven. Dnešní vzhled pochází z roku 1880, kdy byly provedeny stavební úpravy v pseudorenesančním stylu. Objekt sloužil jako letní rezidence členů kláštera Hradisko. Kolem zámku se nachází rozsáhlý park.
Dnes je zde domov pro seniory.
39 fotek, letos v červenci, 6 zobrazení, přidat komentář
V současné době má zámek Lysice barokní podobu, ale vznikl na místě vodní tvrze pánů z Kunštátu z počátku 14. století. Renesanční přestavba proběhla koncem 16. století. Tehdy byly také položeny základy zámecké zahrady. Barokní stavební fáze zámku, provedená patrně v letech 1705-1711 za vlády hraběte Antonína Amata Serényiho byla s největší pravděpodobností uskutečněna brněnským stavebním mistrem Mořicem Grimmem.

Na počátku 19. století získali Lysice Dubští z Třebomyslic, kterým zámek s přilehlým panstvím patřil až do roku 1945. Stavba prošla výraznými stavebními úpravami v 2. polovině 19. století podle projektu stavebního mistra Kajetána Vašíčka; je pravděpodobné, že do podoby přestaveb zasáhl i diletující architekt a tehdejší majitel zámku hrabě Emanuel Dubský z Třebomyslic. Kromě vnitřních interiérů je zde možno navštívit okrasnou zahradu s oranžerií, skleníky a nevšední kolonádu přiléhající přímo k zámku.
Posledním soukromým vlastníkem byl Albrecht Dubský, kterému byl zámek zabaven a později zpřístupněn veřejnosti.
31 fotek, 30.7.2018, 7 zobrazení, přidat komentář
10 fotek, 29.7.2018, 6 zobrazení, přidat komentář
Na čtvercovém náměstí, které je památkovou zónou, je několik pozdně barokních domů, dva roubené s charakteristickými lomenicemi a mariánský sloup z roku 1748.
46 fotek, 29.7.2018, 4 zobrazení, přidat komentář
Neratov (pův. Bärnwald) byl významným poutním místem již od 2. poloviny 17. století, na pouť sem přicházely údajně až čtyři tisíce poutníků. Zázračná moc se přičítala milostné sošce Panny Marie a prameni, který vyvěrá u kostela. Právě kvůli rostoucí popularitě Neratova byl mezi lety 1723 a 1733 vystavěn barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten v roce 1945 po zásahu střelou Rudé Armády vyhořel, za komunismu bylo rozhodnuto o jeho demolici a jen zázrakem nebyl zbourán. Od roku 1992 je kulturní památkou a usilovně se pracuje na jeho obnově.

Pohnutá historie a působivá atmosféra kostela s prosklenou střechou do Neratova stále přivádí mnoho poutníků. V kostele se pravidelně slouží bohoslužby, pořádají se tu i různé kulturní akce. Obnovena byla i komunismem přerušená poutní tradice - v polovině srpna se konají poutní slavnosti s duchovním, hudebním i divadelním programem.
39 fotek, 29.7.2018, 5 zobrazení, přidat komentář
Barokní kostel sv.Jana Nepomuckého leží v zaniklé vsi Vrchní Orlice na půli cesty mezi Neratovem a Bartošovicemi v Orl.h. Vznikl na počátku 18. století (1708-1712), jeho stavitelem byl Ital Carl Antonio Reina, který stavěl také poutní kostel v Neratově. Vrchní Orlice byla prosperující vsí s vlastní návsí, hospodou i školou. Zanikla po odsunu původního německého obyvatelstva po druhé světové válce. Údržba kostela nebyla v zájmu vládnoucího režimu, během 70. a 80. let 20. století byl jeho interiér postupně rozkraden a zpustošen. Kostel s hřbitovem je tak mementem kdysi vzkvétající vsi, z níž do dnešních dní zbylo jen několik domů a opuštěný svatostánek.
Vzhledem ke krajinotvorné a historické hodnotě kostela dlouhodobě usilujeme o jeho záchranu. Díky opravám i několikrát do roka probíhajícím výstavám a koncertům přestal být opuštěný kostel cílem vandalů. Přesto je v havarijním stavu. V roce 2012 byl vyhlášen kulturní památkou, již v létě roku 2011 ale započaly práce na opravě střechy. Ta je klíčová pro záchranu celého objektu, neboť zabrání pronikání vody a sněhu a dalšímu narušování stavby .
Po dokončení oprav bude kostel sloužit nejen k bohoslužebným účelům, ale měl by také hostit stálou expozici o česko-polském pomezí v době mezi světovými válkami a o životě v tomto kraji. V současné době se v kostele kromě výstav a koncertů vždy v květnu koná poutní mše svatá, příležitostně tu probíhají křtiny. V roce 2006 zde Jiří Menzel natáčel scény do filmu Obsluhoval jsem anglického krále.

První dřevěný kostelík v Bartošovicích existoval před r. 1548. R. 1673 byl postaven zděný kostel. Současná podoba svatyně je z let 1731-46. Věž byla poškozena v r. 1793 bleskem, při opravě byla snížena a dostala barokní báň.

46 fotek, 29.7.2018, 5 zobrazení, přidat komentář
128 fotek, léto, 6 zobrazení, přidat komentář
37 fotek, letos v červenci, 2 zobrazení, přidat komentář
Zámek v Laškově vznikl přestavbou původní tvrze z konce 14. století. V roce 1693 prošel barokní úpravou a sloužil augustiniánům jako letní rezidence.
V roce 1825 objekt získává František Jan Kollarz, který jej v letech 1882-90 nechal klasicistně upravit, především fasády.
Zajímavostí je, že v roce 1887 na zámku pobýval František Josef I. Po roce 1918 sloužil jako skladiště cukrovaru.
V současnosti zámek slouží pro potřeby obce.

Kaple sv. Antonína Paduánského nad obcí Krakovec byla zbudovaná v letech 1682-86. Dal ji vystavět Marek František Lubetič a měla sloužit jako rodinné mauzoleum. Od josefínských reforem chátrala. R. 1955 byla realizována její celková rekonstrukce podle plánů Klaudia Madlmayera.

Barokní zámek Jesenec byl postaven v roce 1711. Budova má zajímavě členěnou fasádu jižního průčelí, ke které vás dovede dvouramenné schodiště. K zámku je chodbou připojen kostel sv. Libora. Za komplexem se nachází nádherný park s kaplí sv. Antoníčka. Zámek slouží v dnešní době jako domov důchodců.
433 fotek, 21.7.2018, 97 zobrazení, přidat komentář
Soutěž historických automobilů a motocyklů vyrobených do r.v. 1939.

Kromě všech známých československých automobilových značek jako Aero, Praga, Škoda, Tatra, Walter, Wikov a Zbrojovka Brno se představily také zahraniční automobily jako například Bugatti, Bentley, BMW, Mercedes, Chevrolet, Ford, Opel, Renault, Triumph a další značky. Samozřejmě, že i mezi motocykly jsme nalezli zvučná jména. Kromě našich značek Jawa a ČZ byly na Hanáckém okruhu k vidění například také Ariel, Harley Davidson, BMW, BSA, Matchless, Norton, NSU, Zündapp a jiné. Nejzastoupenější značkou vůbec byla Tatra. Těchto oblíbených moravských automobilů se sjelo na dvacet! Nejstarším vozidlem byl Renault z roku 1903. Na Hanácký okruh se posádky sjely nejen z celé České republiky, k nejvzdálenějším patřili veteránisté z Plzně, Liberce, ale také dvě posádky ze Slovenska a jedna z Německa.
222 fotek, 14.7.2018, 83 zobrazení, přidat komentář
147 fotek, 7.7.2018, 65 zobrazení, přidat komentář
8. sraz veteránů Širokém Dole.
240 fotek, 30.6.2018, 127 zobrazení, přidat komentář
Veteranfest ve Slavkově u Brna navštívilo přes deset tisíc lidí, kteří obdivovali celkem tisíc dvacet aut, motorek a dalších veteránů.
Veteráni se do zámecké zahrady ve Slavkově u Brna vratili po roční pauze. Veteranfest nahradil původní Oldtimer festival.
86 fotek, letos v červnu, 7 zobrazení, přidat komentář
Moravskotřebovský hřbitov je užíván již více než pět set let,
nachází se na něm stavby a náhrobky s vysokou uměleckohistorickou hodnotou a
v řadě ohledů je jej možné považovat za jedinečný v rámci celé ČR.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.